Yuan Yuan | Research & Reviews | Tianjin University of

e-ISSN: 2321-6182 p-ISSN: 2347-2332

Yuan Yuan

Tianjin State Key Laboratory of Modern Chinese Medicine
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, PR China

Biography

Yuan Yuan is working in Tianjin State Key Laboratory of Modern Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, at Tianjin, PR China and Tianjin International Joint Academy of Biotechnology and Medicine in Tianjin, PR China.

Research Interest

Chinese Medicine