e-ISSN: 2322-0139 p-ISSN: 2322-0120

Xi Yuan Jin

Shanghai East Hospital, Tongji University, China.

Biography

Qingxiu Wang is currently associated with,Department of Anesthesia,Shanghai East Hospital, Affiliated to Tongji University,China. 

Research Interest

 Pharmacology.