Xiao-Ming Yang | Research & Reviews |

e-ISSN: 2321-6182 p-ISSN: 2347-2332

Xiao-Ming Yang

School of Food and Biological Engineering

Jiangsu University, Zhenjiang, 212013

China

Biography

Xiao-Ming Yang is from School of Food and Biological Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China 

Research Interest

Food and Biological Engineering