Yue-Ying Li | Research & Reviews |

e-ISSN: 2321-6182 p-ISSN: 2347-2332

Yue-Ying Li

School of Medicine
Jiangsu University, Zhenjiang 212013
China

Biography

 Yue-Ying Li is from School of Medicine, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China

Research Interest

 Medicine