e-ISSN: 2321-6182 p-ISSN: 2347-2332

Qingdan Du

Department of Pharmacognosy, West China College of Pharmacy, Sichuan University, No. 17, Duan 3, Renmin Nan Road, Chengdu 610041, Peoples’ Republic of China. 

Biography

Qingdan Du is currently working in the Department of Pharmacognosy, West China College of Pharmacy, Sichuan University, No. 17, Duan 3, Renmin Nan Road, Chengdu 610041, Peoples’ Republic of China. 

Research Interest

 Pharmacognosy